Algemene voorwaarden

DEBO TECHNICS nv, met vestigingsadres te 2180, Ekeren, Ten Hoge 7 en ondernemingsnummer BE0839.597.851.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: steven@debotechnics.be.

Artikel 1 – Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienstverlener: DEBO TECHNICS nv
Opdrachtgever: De ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
Aanbod: alle aanbiedingen en offertes uitgaande van ons via e-mail. 
Opdracht: de diensten die wij leveren: DEBO TECHNICS nv.
Producten: Preventief onderhoud, storingsinterventies en het geven van opleidingen. 
Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Opdrachtgever, en wij, als Dienstverlener.  
Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening van de overeenkomst. 
Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
Website: www.debotechnics.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij; als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Opdrachtgever, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten en diensten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 
2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Opdrachtgever. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 
2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 
3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via offerte. 
3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Opdrachtgever, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 
3.3. De offertes van DEBO TECHNICS zijn 30 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk vermeld in de offerte. Na periode van 30 dagen of de aangegeven periode op de offerte, vervalt het aanbod van DEBO TECHNICS en kan jij, als Opdrachtgever, dit niet meer aanvaarden.
3.4. Een aanbieding of offerte geldt dan ook enkel voor de op dat moment overeengekomen dienst. Nabestellingen zijn hierin niet inbegrepen en gebeuren aan de op dat moment geldende prijzen, tenzij anders overeengekomen in de initiële overeenkomst.
3.5. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Opdrachtgever, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 
3.6. De overeenkomst komt tot stand wanneer jij, als Opdrachtgever, de offerte voor akkoord ondertekend en terugzendt naar DEBO TECHNICS. De uitvoering door ons, als Dienstverlener, start vanaf ontvangst van de ondertekende overeenkomst.  
3.7. Elke bestelling of orderbevestiging, verbindt jou, als Opdrachtgever, aan de overeenkomst.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Opdrachtgever 
4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van de Dienstverlener bestaan uit het doen van preventieve onderhoud, storingsinterventies en het geven van opleidingen. 
4.2. Wij, als Dienstverlener, zullen de Opdracht uitvoeren in volstrekte autonomie. Indien wij, als Dienstverlener, aanvullende inlichtingen nodig achten, is het ons steeds toegelaten om deze aan jou, als Opdrachtgever, te vragen.
4.3. Wij, als Dienstverlener, fungeren als projectleider en zullen eveneens toezicht houden en gezag uitvoeren op zijn ons personeel of aangestelden. De werknemers, aangestelden of andere uitvoeringsagenten van ons, als Dienstverlener, kunnen nooit als werknemer, aangestelde of agent van jou, als Opdrachtgever aanzien worden. Jij, als Opdrachtgever, beschikt dan ook niet over het recht om gezag uit te oefenen, noch controle uit te voeren die normaal aan een werkgever toekomt.
4.4. Jij, als Opdrachtgever, hebt wel het recht om de werken te controleren. De kosten van de controles zijn steeds ten laste van jou, als Opdrachtgever, en kunnen geenszins doorgerekend worden aan ons, als Dienstverlener.
4.5. Jij, als Opdrachtgever, zal jouw wettelijke verplichtingen, zoals voorzien in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, nakomen. Jij, als Opdrachtgever, zal in het bijzonder voorzien in deze verplichtingen uit hoofdstuk IV betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, in het bijzonder deze betreffende “ de  bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten.
4.6. Wij, als Dienstverlener, zullen de opdrachten zoals omschreven in de dienstverleningsovereenkomst uitvoeren met ons eigen personeel of uitvoeringsagenten voor wie we de volledige  verantwoordelijkheid dragen. Het naleven en doen naleven door jou, als Opdrachtgever, van de verplichtingen die op jou rusten inzake welzijn op het werk, dit overeenkomstig artikel 31, $1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, alsook de instructies die door opdrachtgever zouden bij het uitvoeren van de opdracht zouden kunnen gegeven worden, kunnen niet beschouwd worden als uitoefening van enig gezag door jou, als Opdrachtgever, op de werknemers of aangestelden die wij, als Dienstverlener, inzetten voor de uitvoeren van de in de opdrachtbevestiging omschreven opdracht. De instructies in uitvoering van de opdracht zoals bedoeld in het vorige lid worden opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst.
4.7. Het is ons, als Dienstverlener, toegestaan om beroep te doen op onderaannemers om de werken uit te voeren.
4.8.  Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Opdrachtgever, beoogde. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord.
4.9. Wij, als Dienstverlener, kunnen ons werk maar naar behoren uitoefenen wanneer jij, als Opdrachtgever, alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt. Jij, als Opdrachtgever, staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Wij, als Dienstverlener, zullen uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 
4.10. Wanneer jij, als Opdrachtgever, niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan kan deze vertraging niet toegerekend worden aan ons, als Dienstverlener.
4.11. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou, als Opdrachtgever, zijn verstrekt. 

Artikel 5 – Vergoeding: 
5.1. Algemeen
5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst. De uurtarieven staan steeds vermeld op onze offertes en dienstverleningsovereenkomst.
5.1.2. De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW.
5.1.3. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Opdrachtgever. Hiervoor zal steeds een afzonderlijke factuur worden opgemaakt.
5.1.4. Alle contracten zijn onderhevig aan een imprevisieclausule.
5.1.5. prijsherzieningsclausule: Onze tarieven geldig voor de duur van de opdracht maar kunnen ze één keer per jaar geïndexeerd worden na schrifetelijke aankondiging. Aanleiding hiervan kan zijn:
aanpassing CPI index-cijfer en/of verrekenigen van conventionele loonsverhogingen zoals bepaald in de CAO’s van partitair comité 149.1, uitzonderlijke stijging van de brandstofprijzen.

5.2. Facturatie en betaling
5.2.1. Wij, als Dienstverlener, hanteren verschillende opties voor de facturatie:
Als wij, als Dienstverlener, jou, als Opdrachtgever, diensten levert in regie, volgens de afgetekende prestatiebon, factureren wij, als Dienstverlener, maandelijks de geleverde prestaties en alle met jouw instemming gemaakte kosten in het kader van de overeenkomst. Maandelijkse facturatie!
5.2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet jij, als Opdrachtgever, de factuur betalen binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum.
5.2.3. Alle facturen zijn betaalbaar door overschrijving op het rekeningnummer van DEBO TECHNICS. Iedere persoon of vennootschap die een bestelling doorgeeft met het verzoek te factureren aan een derde, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de facturen. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.
5.2.4. Indien jij, als Opdrachtgever, niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door ons, als Dienstverlener, ben jij, als Opdrachtgever, aan DEBO TECHNICS een nalatigheidsintrest verschuldigd, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor de invorderingskosten. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde interest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
5.2.5. Bovendien behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om de verdere uitvoering van onze verbintenissen op te schorten totdat jij, als Opdrachtgever, de vervallen facturen hebt betaald. Elke vertraging in de betaling door jou, als Opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Jij, als Opdrachtgever, mag in dat geval de door ons, als Dienstverlener, gemaakte creaties niet gebruiken.
5.2.6. Wij, als Dienstverlener, zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot onze diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien jij, als Opdrachtgever, één of meer van jouw verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat jij, als Opdrachtgever, aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Wij, als Dienstverlener, zullen jou, als Opdrachtgever, hiervan op de hoogte stellen.
5.2.7. Verder zijn wij, als Dienstverlener, gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval jij, als Opdrachtgever in staat van faillissement bent verklaard, een gerechtelijk akkoord hebt gevraagd of aanvaard, of meer algemeen in staking van betaling verkeert.

Artikel 6 – Duurtijd
6.1. De overeenkomst tussen jou, als Opdrachtgever, en ons, als Dienstverlener, wordt aangegaan voor de duur bepaald in de overeenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7 – Betwistingen 
Jij, als Opdrachtgever, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 15 dagen na de verzending van de factuur, schriftelijk, per aangetekend schrijven kenbaar te maken aan ons, als Dienstverlener. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden. Indien van een gebrek van een fysiek product later melding zou worden gemaakt, dan komt jou, als Opdrachtgever, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

Artikel 8 – Opschorting en beëindigen van de overeenkomst omwille van wanprestaties
Indien een partij zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die ze niet herstelt binnen de 14 dagen na ontvangst van een per post aangetekende ingebrekestelling, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst te schorsen totdat eerstgenoemde zijn verbintenissen is nagekomen, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Wij, als Dienstverlener, zullen de niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, altijd beschouwen als een zware contractuele wanprestatie. Bij beëindiging van de overeenkomst omwille van wanprestaties, maken wij, als Dienstverlener, zonder meer aanspraak op de vergoeding van alle reeds gemaakte onkosten en engagementen, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat wij, als Dienstverlener, nog hadden kunnen factureren aan jou, als Opdrachtgever, indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Bovendien behouden wij, als Dienstverlener, het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien wij, als Dienstverlener, bewijzen dat onze werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke schikking.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 Algemeen
Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Opdrachtgever, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.  Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.  Wij, als Dienstverlener, kunnen enkel aansprakelijk zijn voor de ons toevertrouwde taken. Wij, als Dienstverlener, staan onder geen enkel geval in voor de vergissingen, fouten, gevolgen, vergetelheden van jou, als Opdrachtgever, in de ons toevertrouwde opdracht.
Elke goedkeuring van de door ons, als Dienstverlener, uitgevoerde werken houdt aanvaarding in voor zichtbare gebreken.

10.2. Overmacht 
Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts  tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

10.3. Relaties met derden 
Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier, behoudens bedrog, aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

10.4. Contractuele tekortkomingen 
Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Opdrachtgever, ons schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, wordt bovendien beperkt tot de terugbetaling van de door jou, als Opdrachtgever, betaalde prijs of door het opnieuw uitvoeren van de diensten. Wij, als Dienstverlener, behouden ons de keuze tussen beiden. Aansprakelijkheidsverzekering = polis kan opgevraagd worden Wij, als Dienstverlener, zijn enkel aansprakelijk voor de overtreding van de wettelijke voorschriften of inbreuk op de rechten van derden, indien deze door de in het desbetreffende vakgebied werkzame aannemers algemeen bekend zijn (ARAB/AREI) en wanneer jij, als Opdrachtgever, de aannemer schriftelijk op het bestaan van zulke of rechten hebt gewezen.

Jij, als Opdrachtgever, garandeert dat alle installaties of machines die onderhouden, gebruikt of bediend moeten worden steeds voldoen aan alle wettelijk opgelegde veiligheidsvoorschriften. Jij, als Opdrachtgever, vrijwaart ons, als Dienstverlener, dan ook voor elke mogelijke claim of vordering ten gevolge van het niet conform of niet wettelijk beveiligd zijn van een installatie, toestel, apparaat, machine of onderdeel ervan. In geval schade wordt vastgesteld die veroorzaakt is door een werknemer, aangestelden en werknemers van onderaannemers van ons, als Dienstverlener, dient dit onmiddellijk worden
gemeld aan de projectleider van ons, als Dienstverlener. Vervolgens dient deze schade te worden omschreven en schriftelijk aan ons, als Dienstverlener, worden bezorgd, dit uiterlijk 3 werkdagen na het veroorzaken van de feiten. De omschrijving van de schade dient te omvatten: naam van de werknemer die de schade veroorzaakte, aard van de schade en didactisch materiaal.
Opmerkingen die deze procedure niet volgen, alsook om het even welke eventueel uitgevoerde herstellingen zonder schriftelijke goedkeuring van ons, als Dienstverlener, zullen door ons als niet-ontvankelijk beschouwd worden. De schade die ontvankelijk wordt verklaard zal steeds via een aparte creditnota worden geregeld. Schadegevallen kunnen geen aanleiding geven tot eventuele vertragingen of het niet betalen van facturen, alle door ons, als Dienstverlener, opgemaakte facturen dienen binnen de op de facturen vermelde termijn worden voldaan.

10.5. Website 
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.   Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

10.6. Vervaltermijn
Elke aansprakelijkheidsvordering tov ons, als Dienstverlener moet door jou, als Opdrachtgever, uiterlijk binnen 1 jaar na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit, worden ingesteld. Bij overschrijding van die termijn vervalt de vordering.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrecht 
11.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Opdrachtgever, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 
11.2. Het is jou, als Opdrachtgever, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 
11.3. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 12 – Gegevensverwerking 
12.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Opdrachtgever, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.  
12.2. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Opdrachtgever, opgeeft. De  contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Opdrachtgeverenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Opdrachtgever, naar behoren uit te voeren.
12.3. Jij, als Opdrachtgever, gaat ermee akkoord dat het door ons, als Dienstverlener, voor jou, als Opdrachtgever, uitgevoerde project wordt opgenomen in het referentieportfolio van DEBO TECHNICS.
 
Artikel 13 – Geheimhouding 
13.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.
Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Opdrachtgeveren en vroegere of potentiële Opdrachtgeveren, contractuele voorwaarden, enz… Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 
13.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
13.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 14- Afwervingsverbod
14.1. Jij, als Opdrachtgever, verbindt je ertoe geen werknemers in dienst te nemen, die bij ons, als Dienstverlener, al dan niet in dienstverband, gelast zijn met Opdracht voor jou, als Opdrachtgever, of die minder dan 18 maanden geleden hun samenwerking bij DEBO TECHNICS beëindigd hebben.
14.2. Partijen komen overeen dat een schending hiervan, ons DEBO TECHNICS recht geeft op een schadevergoeding.
14.3. Voor werknemers staat de schadevergoeding, op het moment van overname gelijk aan het bruto jaarloon dat door ons, als Dienstverlener, aan de betrokkene werd betaald of mogelijk pro rata zou betaald worden. Inclusief extralegale voordelen en berekend op basis van de recentste loonbrief van de betrokken werknemer of ex-werknemer. Voor freelance en zelfstandige medewerkers staat de schadevergoeding, gelijk aan de bruto vergoeding (inclusief voordelen) die hen door ons, als Dienstverlener, werd verstrekt in de 12 maanden voorafgaand aan de overname of het einde van de
samenwerkingsovereenkomst. Indien de opdracht van een freelance of zelfstandige medewerker minder dan 12 maanden loopt of gelopen heeft, wordt de schadevergoeding geëxtrapoleerd naar een bruto vergoeding (inclusief voordelen) die wij, als Dienstverlener, hen zouden betaald hebben als de samenwerking effectief 12 maanden zou geduurd hebben.
14.4. Deze clausule en alle onderdelen ervan gelden tot 18 maanden na de beëindiging van de overeenkomsten van DEBO TECHNICS bij jou, als Opdrachtgever.

Artikel 15 – Algemeen 
15.1.
 Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.
15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 
15.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

© 2023 Debo Technics - Door NewFront